Polityka prywatności

 1. Administrator danych

LT Consulting Polska  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach; adres ul. Warszawska 40/2a, 40-008 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000647831, NIP: 9542771193, Regon: 365891157, reprezentowaną zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców

2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem a dane kontaktowe wskazane w punkcie  1 powyżej.

3. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne.

Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:

 1. Zawarcia lub wykonania zawartej z Panem/Panią umowy o świadczenie usług elektronicznych dostępnych w serwisie oraz zawarcia lub wykonania umowy najmu powierzchni DL Space, określonych postanowieniami Regulaminu świadczenia usług oraz warunków najmu powierzchni DL Space Administratora, na podstawie art. 6 ustęp 1 punkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem),
 2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności
  w zakresie sporządzenia, prowadzenia i archiwizacji dokumentacji rachunkowej
  i podatkowej, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt c) Rozporządzenia,
 3. Ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przez Administratora związanych
  z prowadzoną działalnością, zawartą z Tobą umową lub Twoją osobą, lub ustalenia odpowiedzialności Administratora, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, przed organami ścigania lub organami orzekającymi, w postępowaniach karnych, cywilnych lub administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia,
 4. W celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Administratora, prowadzenia statystyk i ulepszenia usług elektronicznych dostępnych w Serwisie, na podstawie art. 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia,
 5. Udostępnianie danych osobowych (odbiorcy danych osobowych)
 6. Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, w tym: podmiotom,
  z których Administrator korzysta lub którym powierzył wykonywanie czynności w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi podatkowe, rachunkowe, doradcze, audytowe, pomoc prawną, techniczne lub informatyczne, dostawcom zewnętrznych systemów wspierających działalność Administratora,
 7. Innym administratorom przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu, w tym: podmiotom świadczącym usługi kurierskie, pocztowe, płatnicze lub bankowe, partnerom biznesowym świadczącym usługi w ramach DL Space, położonych w budynkach Grupy Kapitałowej DL Invest Group w Katowicach, podmiotom nabywającym wierzytelność, uprawnionym podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom ścigania, egzekucyjnym, sądowym, administracyjnym.
 8. Okres przechowywania danych osobowych Czas przechowywania danych osobowych jest uzależniony od podstawy pranej i celu przetwarzania tych danych, z uwzględnieniem zasady rozliczalności. Mając powyższe na względzie, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 9. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania zawartej z Panem/Panią umowy o świadczenie usług elektronicznych dostępnych w Serwisie oraz zawarcia lub wykonania umowy najmu Powierzchni Coworkingowej, określonych postanowieniami Regulaminu świadczenia usług oraz warunków najmu powierzchni w DL Space Administratora – przez czas obowiązywania tej umowy, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego oraz czas,
  w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku lub przez okres określony w punkcie 5.c) poniżej,
 10. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku oraz czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku,
 11.  przez czas niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością, zawartą z Tobą umową lub Twoją osobą, lub ustalenia odpowiedzialności Administratora, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, przed organami ścigania lub organami orzekającymi, w postępowaniach karnych, cywilnych lub administracyjnych, z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w obowiązujących przepisach prawa,
 12. w przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celu prowadzenia marketingu własnych produktów lub usług Administratora, prowadzenia statystyk i ulepszania usług elektronicznych dostępnych w Serwisie – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych dla różnych celów lub na różnych podstawach przetwarzania, dla których występują różne okresy przechowywania, łączny czas przechowywania tych danych osobowych nie będzie dłuższy niż okres przechowywania, który upłynie najpóźniej.

 • Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych, przysługuje:

 1.  prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4.  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
 6.  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  w tym profilowania,
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Podczas przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w rozumieniu Artykułu 22 Rozporządzenia. Oznacza to, że nie podlega Pan/Pani decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

 • Wymóg podania danych

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Administrator może wymagać podania przez Pana/Panią określonych danych osobowych, przykładowo dla celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych dostępnych w Serwisie oraz zawarcia lub wykonania umowy najmu powierzchni DL Space określonych postanowieniami Regulaminu świadczenia usług oraz warunków najmu powierzchni DL Space Administratora.